100 dagen op proef
Gratis verzending en retour
Betaal achteraf
Voor 18:00 besteld, morgen in huis

Privacy policy

Ergoweb, gevestigd aan Rooilijn 3c 9231DZ Surhuisterveen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens
ergoweb.nl
Rooilijn 3c 9231DZ Surhuisterveen
0882400066
Heine de Bruin is de Functionaris Gegevensbescherming van Ergoweb. Hij/zij is te bereiken via info@ergoweb.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Ergoweb verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over je activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@ergoweb.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Ergoweb verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Ergoweb verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ergoweb neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Ergoweb) tussen zit. Ergoweb gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene]

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ergoweb bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden

Delen van persoonsgegevens met derden

Ergoweb verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met je of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Ergoweb gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Ergoweb gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld je voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij je eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: [ Bijvoorbeeld: Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar ]

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens door Ergoweb en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van je beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@ergoweb.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij je een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Ergoweb wil er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Ergoweb neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@ergoweb.nl

Rechten algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Conform art. 15 AVG heb je het recht om informatie op te vragen over je persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven;
Conform art. 16 AVG heb je het recht om onmiddellijke correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonsgegevens te eisen;
Conform art. 17 AVG heb je het recht te verzoeken om verwijdering van bij ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking:
- het recht op vrijheid van meningsuiting en van informatie uit te oefenen;
- een wettelijke verplichting na te komen;
- om redenen van algemeen belang;
- voor het doen gelden, het uitoefenen of het verdedigen van rechtsvorderingen is vereist;

Conform art. 18 AVG, het recht om beperking van de verwerking van je persoonsgegevens te vragen, voor zover:
- je de juistheid van de gegevens ontkent;
- de verwerking onrechtmatig is, maar je weigert deze te wissen;
- we de gegevens niet langer nodig hebben, maar je ze wel nodig hebt om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen;
- tegen de verwerking bezwaar heeft gemaakt overeenkomstig art. 21 AVG;

Conform Art. 20 AVG heb je het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons verstrekt heeft, te ontvangen in een gestructureerd,actueel en machineleesbaar formaat of om de overdracht ervan aan een andere verantwoordelijke te vragen;
Het recht om overeenkomstig art. 77 AVG een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kun je contact opnemen met de toezichthoudende instantie van uw gewoonlijke woon- of werkplaats of van ons hoofdkantoor.

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief

Indien je zich voor onze nieuwsbrief registreert, gebruiken wij de daarvoor benodigde of afzonderlijk door jouw verstrekte gegevens om je conform art. 6 lid 1 S. 1 lit. a AVG regelmatig onze e-mailnieuwsbrief op basis van je toestemming te sturen. Je kunt zich te allen tijde afmelden voor de nieuwsbrief door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een link die hiervoor in de nieuwsbrief is opgenomen. Na uitschrijving wissen wij je emailadres, tenzij je uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van je gegevens of wij behouden ons het recht voor om gegevens verder te gebruiken, wat wettelijk is toegestaan en waarover wij je informeren in deze verklaring.

Kredietwaardigheidsbeoordeling aankoop op rekening

Indien je een aankoop op rekening doet, dan behoudt de aanbieder Ergoweb zich het recht om een kredietwaardigheidsbeoordeling uit te (laten) voeren. Hierin zal de firma Kantoorinrichter B.V., statutair gevestigd op de Zwetsloot 5 E, 9231 DW te Surhuisterveen de kredietwaardigheidsbeoordeling uitvoeren. U kunt uw toestemming voor deze beoordeling op ieder moment herroepen.